Rozdelenie teodolitov

Teodolity delíme podľa :

a)      konštrukcie

-         mechanické (staršie teodolity s kovovými kruhmi a mechanickými čítacími pomôckami)

-         optické (teodolity so sklenenými kruhmi – stupnice vyryté do skla sú jemnejšie a presnejšie a nepodliehajú tak tepelným vplyvom ako kovové kruhy)

-         elektronické (v princípe sú rovnaké riešenie ako optické iba odčítanie a registrácia je elektronická)

b)      usporiadanie zvislých osových systémov a vzájomného spojenia alidády a vodorovného kruhu

-         jednoosové (majú otáčaciu iba jednu os – os alidády)

-         dvojosové  - repetičné (majú otáčaciu os vodorovného kruhu aj os alidády)

       - reiteračné (vodorovný kruh je zabudovaný v púzdre a drží sa iba trením)

c)      spôsobu čítania

-         vizuálne čítanie

-         registračné čítanie

d)      presnosti merania

-         teodolity najvyššej presnosti (TP1) - ma < 2cc (0.67“) – napr. Wild T3

-         teodolity vyššej presnosti (TP2) - ma < 6cc (2“) – napr. Zeiss Theo 010 A, Wild T2

-         teodolity strednej presnosti (TP3) - ma < 20cc (6.7“) – napr. Zeiss Theo 020A, 020B

-         teodolity nižšej presnosti (TP4) - ma > 20cc (6.7“) – napr. Zeiss Theo 080

e)      doplnkových zariadení

-         diaľkomerný

-         buzolový

-         laserový

-         gyroteodolit

 Schémy osových systémov teodolitu

a)      jednoduchý

b)      repetičný

c)      reiteračný